maandag 27 februari 2017

Commissie FahrenheitRapport inzake de benaming van de loopgroep voortkomende uit de fusie van de voormalige onafhankelijk van elkaar functionerende loopgroepen Nog Eentje Dan en De Schollebokkies.

Door Commissie Fahrenheit. (uw neuzelementen zijn onze passie)

Voorwoord

Dit rapport is in hoge mate suggestief en gebaseerd op aannames. Commissie Fahrenheit is zich er van bewust dat de inhoud op punten confronterend kan zijn. Zij gaat er derhalve vanuit dat leden van genoemde loopgroepen beschikken over een zekere mate van communicatieve resistentie in alle toonaarden. Commissie Fahrenheit is dat echter niet dus let een beetje op uw woorden in geval van repliek.

Inleiding

In de aanloop naar het Carnaval 2017, om precies te zijn de voorbereidingen voor de grote optocht te Ter Apel bleken twee loopgroepen dermate last te hebben van ledenderving en onderlinge bestuivingen dat de behoefte werd gevoeld om de beide clubs samen te voegen. Gedurende de fusiebesprekingen tussen de loopgroepen ‘Nog Eentje Dan’ en ‘De Schollebokkies’ ontstond alras de behoefte aan een nieuwe naam voor dit fusiekind welke recht zou doen aan de diep gewortelde sentimenten onder de leden van voornoemde loopgroepen.

Probleemstelling

Tijdens de optocht zowel als de prijsuitreiking op zondagavond werd mij duidelijk dat, hoewel de fusie inmiddels een feit is, enkele leden nog steeds kampen met gevoelens van weemoed en nostalgie betreffende de tijd dat men nog als twee zelfstandige loopgroepen door de optocht ging. Het werd onder de overige leden van de fusiepartners langzaam duidelijk dat men er gezien de sentimenten die er leven niet in zou slagen een naam te vinden voor de nieuwe loopgroep. Enerzijds lopen de emoties nog te hoog op om tot toekomstbestendige besluitvorming te komen en anderzijds is het voor enkele leden niet eenvoudig een naam te accepteren die zou zijn voorgedragen door een lid van de andere fusiepartner. Derhalve bereikte mij zondagavond de vraag een onafhankelijke commissie te benoemen. Deze commissie zal tot taak krijgen een naam te bedenken welke recht doet aan de gevoelens van nostalgie van alle leden van de beide fusiepartners. De commissie zal bestaan uit mijzelf, Denap. Ik fungeer tevens als voorzitter. Gezien de hoog oplopende spanningen lijkt Fahrenheit mij een toepasselijke naam voor de commissie. Aangezien een commissie bestaande uit meerdere leden onherroepelijk zou leiden tot huiveringwekkend haantjesgedrag en handgemeen houd ik met liefde de eer aan mezelf. Er is gekozen voor een commissie om recht te doen aan de diep gevoelde behoefte tot bureaucratisering van wat een spontaan feest heet te zijn. Aldus is de instelling van Commissie Fahrenheit, alhier, bij dezen, een feit.

Besluitvormingsproces

Een naam voor een loopgroep voortkomende uit een fusie van ‘De Schollebokkies’ en ‘Nog Eentje Dan’ moet recht doen aan de intenties van de leden van beide loopgroepen. Het gezamenlijk en in harmonie ontwerpen en uitwerken van carnavalsuitrustingen zoals deze kunnen worden gebruikt in carnavalsoptochten zou zo’n intentie kunnen zijn. Er moet in de naam doorklinken dat men middels deze fusie in beginsel bereid is om oude nostalgische sentimenten een plekje te geven en aldus ruimte te maken voor de nieuwe werkelijkheid. Ook mag er tevens uit blijken dat het proces van fuseren en naamgeving niet zonder slag of stoot is gegaan waarbij de emoties soms hoog opliepen.

Conclusie

Commissie Fahrenheit doet na ampel beraad de volgende voorlopige voorstellen:
Loopgroep ‘Het Fusiekind’.
Loopgroep ‘De Kruisbestuiving’.
Loopgroep ‘GML’ (Genetisch geModificeerde Loopgroep).
Loopgroep ‘Commissie Fahrenheit’.
Loopgroep 'De Bokeenden'.

Verantwoording

Over de uitslag kan zeker worden gecommuniceerd al houdt dat niet automatisch in dat Commissie Fahrenheit bereid zou zijn tot welke activiteit dan ook. Commissie Fahrenheit kan niet uitsluiten dat in de aanloop naar Carnaval 2018 als gevolg van voortschrijdend inzicht en aanvullende informatieve elementen en conclusies alsnog tot andere besluitvorming en dientengevolge verdere naamvoorstellen kan worden gekomen. De resultaten en voorstellen van Commissie Fahrenheit zijn niet bindend. Hierbij moet echter in aanmerking worden genomen dat het in het kader van honorering en welbehagen op prijs wordt gesteld als de leden van voornoemde loopgroepen opgaande in de nieuwe loopgroep het eens zouden kunnen worden over een van de voorstellen voortkomende uit de taakstelling zoals geponeerd bij de totstandkoming van Commissie Fahrenheit. Denap doet uitsluitend en alleen voor publicaties inzake Commissie Fahrenheit afstand van zijn kopieerrecht. Met dank aan Joli Fotografie.

Namens deze,

Denap.